uzice.jpg(45 kb)POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ, PŘÍJEM PODÁNÍ  
Důvod a způsob založení

Obec má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí žádný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně ( včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

° komu je žádost určena,
° jaká konkrétní informace je požadována,
° kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti – do 15 dní s možností Prodloužení na 25 dní. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován ( §14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, Žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena ( 14 odst. 3 písm. b/ zákonaa ) – do 3 dnů od odložení.

Je- li žádost nesrozumitelná nebo formulována příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst, 3 písm. a/ zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí Lhůty pro vyřízení žádpsti (§ 16 , odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu ( 14, odst, 3, písm. a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

° odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
° odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum
A místo podání, odůvodnění odvolání, popis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

° obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
° krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádostsi o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací:

Položka:                                                                            Sazba:

Hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)           100,00 Kč
Fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A 4)                            2,50 Kč
Paušál provozních nákladů (materiál, energie)                         15,00 Kč
Ostatní náklady                                                dle skutečně vynaložených nákladůObec Úžice

obecuzice.jpg(45 kb)